Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

07.09.2015

Raport bieżący nr 63/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04.09.2015r. drogą elektroniczną do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Pawła Ratyńskiego o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. raportem bieżącym z dnia 28.08.2015r. o numerze 61/2015

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2015r. uchwały w sprawie:
„Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.”

Akcjonariusz zwrócił się o umieszczenie powyższej uchwały w punkcie 7a porządku obrad.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. po uzupełnieniu jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
b. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki,
c. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
d. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G,
e. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki
f. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
g. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.
h. zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
i. zmiany Statutu Spółki,
j. dalszego istnienia Spółki,
k. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada treść wniosku akcjonariusza z dnia 04.09.2015r. Wniosek Akcjonariusza nie zawierał projektu oraz założeń dla uchwały w przedmiocie wnioskowanego przez akcjonariusza nowego punktu porządku obrad.

Załączniki: