Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r.

08.12.2017

Raport bieżący nr 66/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.12.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r. raportem bieżącym z dnia 30.11.2017r. o numerze 65/2017.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

– udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
– umorzenia akcji własnych Spółki;
– obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r. jest następujący:1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciováspolečnost z siedzibą w Ostrawie.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.Zmiany Statutu Spółki,
b.Połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska _Spółka Przejmująca_ ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciováspolečnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska _Apółka Przejmowana_ w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a_ w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm._ celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej _SE_.
c.Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej;
d.Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
e.Umorzenia akcji własnych Spółki;
f.Obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.W związku z umieszczeniem w porządku obrad przez akcjonariusza uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w wykonaniu obowiązku określonego w art. 455 § 2 ksh podaje wskazany przez akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego:
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi, uwzględniając aktualnie będące w trakcie rejestracji obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.982.000 zł _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100_ do kwoty 1.332.235,20 zł _jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100_ tj. o kwotę 649.764,80 zł _sześćset czterdzieści dziewięć siedemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100_ w drodze umorzenia 6.497.648 akcji spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwały w ramach uzupełnionego porządku obrad w treści zaproponowanej przez akcjonariusza. Projekty uzupełnionych uchwał oznaczone został numerami 8,9 i 10.
Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu