Uzyskanie zabezpieczenia wykupu obligacji posiadanych przez Emitenta

20.04.2018

Raport bieżący nr 16/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 07.03.2017r. informuje, że w dniu 20.04.2018r. spółka RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000665247_ przekazała Emitentowi weksel własny in blanco na zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z posiadanych przez Emitenta obligacji serii A wyemitowanych przez RACZAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Emitent informuje, na dzień 20.04.2018r. posiada 721 Obligacji serii A spółka RACZAM Sp. z o.o. nabytych w dniu 07.03.2017r. o wartości nominalnej 5.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 3.605.000,00 zł _trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych_.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu