Uzupełnienie stanowiska Emitenta w sprawie zawieszenia notowań

07.11.2015

Raport bieżący nr 88/2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 82/2015 z dnia 03.11.2015 r. Zarząd Emitenta – w obliczu podjętych przez KNF bezprecedensowych i represyjnych działań w stosunku do zgodnego z prawem dokapitalizowania Emitenta – wyraża rosnące zaniepokojenie ich skalą. Decyzja polegająca na zawieszeniu notowań oraz wszczęciu postępowania w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego, jest nie tylko nieuprawniona, bezzasadna, ale też podjęta w oparciu o błędne założenia co do zaistniałego stanu rzeczy.
Zarząd Emitenta pragnie przy tym podnieść że z 1.075.700 akcji Emitenta będących aktualnie przedmiotem obrotu giełdowego aż 847.469 z nich jest w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych ( akcjonariusz większościowy posiada tylko 228.204 akcje dopuszczone do obrotu ). KNF wydaje się tego nie dostrzegać, a wręcz przewrotnie twierdzić, że działa w interesie akcjonariuszy mniejszościowych.
Wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego byłoby zatem katastrofalne przede wszystkim dla akcjonariuszy mniejszościowych.
Zarząd Emitenta z własnej inicjatywy postanowił podjąć niezwłocznie kroki ukierunkowane na znalezienie koncyliacyjnego rozwiązania, które minimalizowałoby powyższe ryzyko i biznesowo czyniło jednocześnie zadość celom interwencji KNF w stosunku do Emitenta.
Aktualnie Zarząd Emitenta ustala, czy faktycznie doszło do skutecznego złożenia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r..
Przyjmując jednak, że informacje KNF polegają na prawdzie i że takie postępowanie rzeczywiście się toczy oraz że przystąpił do niego Przewodniczący KNF, Zarząd Emitenta – w celu ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych, jak najszybszego przywrócenia notowań akcjami Emitenta oraz wyeliminowania także ryzyka wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego – zamierza po formalnym otrzymaniu pozwu w ramach pierwszej czynności procesowej uznać rzeczone powództwo i doprowadzić tym samym do uchylenia skutków prawnych uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r.
Zarząd Emitenta uzyskał już deklarację Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z o. o. o wyrażeniu zgody na odwrócenie transakcji nabycia akcji Emitenta w zamian za zwrotne przeniesienie wniesionego aportu.
Gdyby uznanie powództwa przez Emitenta i stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r. nie było możliwe w związku z faktem, iż tezy Przewodniczącego i akcjonariusza mniejszościowego kreowane w pozwie są po prostu nieprawdziwe i Sąd odmówi, mimo uznania orzeczonego powództwa przez Spółkę , wówczas odwrócenie transakcji nabycia akcji Emitenta przez Słoneczne Inwestycje Sp. zo.o. mogłoby się odbyć także w ramach procedury umorzenia przedmiotowych akcji połączonego z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta i zwrotnym przeniesieniem wniesionego aportu.
Zakrojona na tak szeroką skalę ingerencja KNF jest zdaniem Emitenta całkowicie nieuzasadniona i biznesowo nieakceptowalna. Zarzuty KNF nie mają przy tym oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Dlatego Emitent poprosił o interwencję Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych. O efektach tych działań Emitent będzie informował na bieżąco.
Emitent informuje również, że w przypadku uchylenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy także uchwały nr 9 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r., emisja akcji z prawem poboru nie mogłaby dojść do skutku, gdyż cena emisyjna akcji Emitenta wynosi 0,50 zł, a wartość nominalna wynosiłaby 7,50 zł.
Ponadto Emitent informuje o odwołaniu WZ Emitenta zwołanego na 17.11.2015 r., albowiem uchwała o emisji warrantów byłaby niezgodna w danym stanie faktycznym z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższymi działaniami, Zarząd Emitenta występuje z postulatem, aby KNF możliwie jak najszybciej wznowiła obrót akcjami Emitenta oraz umorzyła postępowanie w przedmiocie żądania od GPW wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego.