Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 9/2010 dotyczącego ustalenia daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku

10.02.2010

Raport bieżący nr 10/2010

W uzupełnieniu raportu bieżącego Nr 9/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Komunikatem Działu Operacyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku poinformował spółkę, iż w dniu 11 lutego 2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

EMITENT: AD.DRĄGOWSKI S.A.
Kod ISIN: PLADDRG00015
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 2.000.000 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 477/09 z dnia 20.11.2009 r.
Przejęcie PDA – kod ISIN: PLADDRG00064
Łączna liczba papierów po rejestracji: 2.400.000.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.