Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz liczby oferowanych papierów wartościowych.Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz liczby oferowanych papierów wartościowych

12.10.2010

Raport bieżący nr 33/2010

Działając na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki określonego w treści Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 roku, obejmującego ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E, Zarząd Spółki ustalił w dniu 12 października 2010 roku cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 1,50 złoty (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Cena emisyjna dotyczy emisji do 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 07 października 2010 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany w dniu dzisiejszym na stronach internetowych:

Start


http://bossa.pl

Podstawa prawna:
Art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.