Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii D oraz liczby oferowanych papierów wartościowych

16.11.2009

Raport bieżący nr 48/2009

Działając na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki określonego w treści Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku, obejmującego ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D, Zarząd Spółki ustalił w dniu 16 listopada 2009 roku cenę emisyjną Akcji Serii D na kwotę 1,50 złoty (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
Cena emisyjna dotyczy emisji do 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D.

Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 9 listopada 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany w dniu dzisiejszym na stronach internetowych:

Start


http://bossa.pl Podstawa prawna:
Art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.