Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H

23.03.2021

Raport UNI – PL nr 21/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020 i 15/2021 informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku, działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 30 listopada 2020 roku, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Rady Nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021, oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, Rada Nadzorcza ustaliła cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 0,02 euro.

Załączniki:

Podstawa prawna
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu