Uchylenie postanowienia o rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 września 2015r.

15.01.2016

Raport bieżący nr 2/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.01.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o uchyleniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS postanowienia o rejestracji zmian z dnia 19.10.2015 r.

Emitent informował o treści postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS z dnia 19.10.2015r. raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 21.10.2015r. Postanowieniem z dnia 19.10.2015r. zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r., których treść Emitent podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.
Na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. doszło do zmian treści § 7.1, 7.2., 7.3. oraz dodania 7.4. Statutu Spółki.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał w dniu 15.01.2016r. wycofania wszystkich zmian wprowadzonych do rejestru postanowieniem z dnia 19.10.2015r. wynikających z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 25.09.2015r.

Uchylone zostały skutki uchwały nr 6 NWZ z dnia 25.09.2015r. w sprawie „obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki”, w związku z czym Emitent informuje, że aktualna wysokość kapitału zakładowego spółki to: 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.845.000 akcji na które składają się:
– akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
– akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
– akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Uchylone zostały skutki uchwały nr 8 NWZ z dnia 25.09.2015r. w sprawie „udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych” w związku z czym Emitent informuje, że upoważnienie zarządu wprowadzone § 7.4. Statutu Spółki na mocy powołanej uchwały zostało wykreślone ze Statutu Spółki.

Jednocześnie wobec uchylenia skutków uchwały nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do dokonania emisji akcji serii G Spółki w ramach kapitału docelowego, Emitent informuje, że bezprzedmiotową stała się uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. nr 9 „w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G.” Emitent wyjaśnia, że ze względu uchylenie z treści Statutu Spółki upoważnienia Zarządu do emisji akcji serii G, realizacja przez Zarząd postanowień uchwały nr 9 tj. przeprowadzenie emisji akcji serii G na zasadach w niej wskazanych jest nie możliwe.

Emitent informuje, że nie dysponuje na chwilę publikacji niniejszego raportu treścią postanowienia Sądu w przedmiocie zmian wprowadzonych do Rejestru Spółki w dniu 15.01.2016r., informacje powyższe opierają się wyłącznie na treści pobranego w dniu 15.01.2016r. przez Emitenta odpisu aktualnego Spółki ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zmiany te są zgodne ze stanowiskiem oraz czynnościami podjętymi przez Emitenta w związku z skargą Komisji Nadzoru Finansowego złożoną na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XII Gospodarczy. Emitent wyjaśnia, że w postępowaniu ze skargi Komisji Nadzoru Finansowego złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych postanowieniem z dnia 19.10.2015r., a wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Emitent informuje, że informacje w powyższym zakresie podawał do wiadomości publicznej raportami bieżącymi nr 92/2015 z dnia 12.11.2015r. oraz 98/2015 z dnia 18.11.2015r.
Ponadto Emitent wskazuje, że zmiany ujawnione w dniu 15.01.2016r. w Krajowym Rejestrze Sądowym są zgodne z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 02.12.2015r., których treść Emitent podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 100/2015 z dnia 02.12.2015r.
Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, że nie zamierza kwestionować postanowienia Sądu na mocy, którego dokonane zostały wyżej opisane zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta ze względu na uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XII Gospodarczego KRS z dnia 19.10.2015r. jest zdania, że prowadzone obecnie wobec Emitenta postępowanie administracyjne przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym stało się bezprzedmiotowe i jako takie powinno podlegać umorzeniu. Emitent wskazuje, że powodem wszczęcia tej procedury przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta były zarzuty skierowane wobec Emisji akcji serii F a szczególności wobec kwestii wyceny aportu dokonanego na podwyższenie kapitału spółki w drodze emisji akcji serii F. Wobec faktu, że Sąd uchylił skutki uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. okoliczności budzące wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego stanowiące podstawę postępowania Komisji nie występują.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualne brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki po uchyleniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XII Gospodarczy KRS z dnia 19.10.2015 r.

Załączniki: