Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.05.2014

Raport bieżący nr 8/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2014 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad oraz informuje, iż zgłoszone zostały 3 sprzeciwy.

Załącznik: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 14.05.2014 r.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki: