Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

30.06.2021

Raport bieżący nr 32/2021

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”ZWZ”_, które odbyło się 30 czerwca 2021 r.
Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1_ ZWZ podjęło decyzję o:
a_ odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
b_ odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z tej Komisji;
2_ wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte;
3_ do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów; 4_ treść dokumentów, które były przedmiotem głosowań, została przekazana do wiadomości publicznej za pośrednictwem systemu ESPI w następujących terminach:
a_ sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w dniu 16 kwietnia 2021 r.,
b_ pozostałe dokumenty będące przedmiotem głosowań w dniu 2 czerwca 2021 r.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu