Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23.05.2012

Raport bieżący nr 19/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 maja 2012 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załącznik: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 23.05.2012 r.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: