Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

30.06.2009

Raport bieżący nr 39/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2009 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załącznik: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: