Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.01.2021 roku oraz informacja o przerwie w obradach.

21.01.2021

Raport bieżący nr 6/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE. _”Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _”NWZ”_, które odbyło się 21 stycznia 2021 r.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 1 lutego 2021 roku o godzinie 12.

Załączniki:

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu