Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

20.08.2014

Raport bieżący nr 26/2014

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2014 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załącznik: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 20.08.2014 r.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki: