Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

25.09.2013

Raport bieżący nr 19/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbytego w dniu 25 września 2013 roku oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

Załącznik: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 25.09.2013 r.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: