Uchwała Zarządu w sprawie zmiany treści porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2014 roku wraz z publikacją projektu uchwały

28.07.2014

Raport bieżący nr 24/2014

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmiany tresci porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., które odbędzie się o godz.10:00, dnia 20 sierpnia 2014 roku w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro, dodając do porządku obrad punkt nr 6.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uzupełnieniu:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 15 ZWZ z dnia 14 maja 2014 r.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ustanowienia hipoteki z członkiem Zarządu na zbezpieczenie kredytu udzielonego Spólce przez bank.
Zamknięcie obrad.

Projekt treści uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczacej ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność członka Zarządu celem zabezpieczenia kredytu obrotowego udzielonego Spółce.”

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 4) i pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).