Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii A2

22.07.2015

Raport bieżący nr 53/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22.07.2015r. do spółki wpłynęła Uchwała nr 474/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22.07.2015r. w przedmiocie rejestracji w Depozycie 97.700 akcji na okaziciela serii A2 Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w  Depozycie 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Emitenta o wartości nominalnej 7,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.