Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

26.08.2016

Raport bieżący nr 34/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.08.2016r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjęta została Uchwała nr 579/16. W przedmiocie rejestracji w Depozycie 107.000 akcji na okaziciela serii C Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 107.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 7,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że skieruje wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie celem wprowadzenia zarejestrowanych przez KDPW 107.000 akcji serii C.

Załączniki: