Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

12.07.2017

Raport bieżący nr 47/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.07.2017r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131 _5268_ poz. 26486 ukazało się ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SA w Płocku _KRS 0000126288_ informuje, że uchwałą nr 25 ZWZ Spółki z dnia 21.06.2017 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.952.000,00 zł do kwoty 1.980.000,00 zł, tj. o kwotę 970.000,00 zł w drodze umorzenia 9.700.000 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 24 dotyczącej umorzenia 9.700.000 akcji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, publikacja ogłoszenia nastąpiła na wniosek Spółki celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu którym mowa w treści ogłoszenia oraz ewentualnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu