Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010

25.01.2010

Raport bieżący nr 1/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

1. Raport za IV kwartał 2009 roku – 01 marca 2010 roku.
2. Raport za I kwartał 2010 roku – 17 maja 2010 roku.
3. Raport za III kwartał 2010 roku – 15 listopada 2010 roku.
4. Raport półroczny za I półrocze 2010 roku – 31 sierpnia 2010 roku.
5. Raport roczny za 2009 rok – 30 kwietnia 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.