Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

15.04.2009

Raport bieżący nr 18/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w następstwie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (z dnia 06.04.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/006252/09/062) w sprawie dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymały paragrafy: § 7.1.; § 7.2.; § 7.3. Statutu:

§ 7.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 10.450.000,- zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).”
§ 7.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 10.450.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”
§ 7.3. otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał akcyjny dzieli się na 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

W załączeniu Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: