Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki

02.08.2013

Raport bieżący nr 13/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 01.08.2013 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.07.2013 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/029603/13/472, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymał §7. Statutu:

Statut – § 7 o dotychczasowej treści:

§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 18.450.000,- zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 7.570.000 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 7.570.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 7.570.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
– akcje serii B w ilości 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
– akcje serii C w ilości 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
– akcje serii D w ilości 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
– akcje serii E w ilości 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).
§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.
§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 7.570.000 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 7.570.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 7.570.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja;
– akcje serii B w ilości 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja;
– akcje serii C w ilości 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja,
– akcje serii D w ilości 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.
– akcje serii E w ilości 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 75 groszy (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.

ZAŁĄCZNIK: Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.