Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki

11.04.2012

Raport bieżący nr 12/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 marca 2012 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/010334/12/884, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymał § 6. oraz § 12.3. Statutu:

Statut – § 6. o dotychczasowej treści:

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:————————————————————————-
1) 18.11.Z Drukowanie gazet —————————————————————————————-
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie ————————————————————————————
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ———————————-
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi ———————————————————————-
5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ——————————————————–
6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana ——————————-
7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ——————–
8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych —
9) 43.31.Z Tynkowanie ————————————————————————————————
10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej ———————————————————————–
11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ———————————————–
12) 43.34.Z Malowanie i szklenie ————————————————————————————
13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ——————————
14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane —————-
15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów —
16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ——————-
17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ——————–
18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ——
20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ———–
21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
22) 58.11.Z Wydawanie książek ————————————————————————————-
23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ——————————–
24) 58.13.Z Wydawanie gazet —————————————————————————————
25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ————————————————–
26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ——————————————————————–
27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych —————————————-
28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania —————————–
29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ————————————–
30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych ————————————————————-
31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz ———– działalność powiązana ————————————————————————————————-
32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ———————————————————-
33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ————————–
34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna————- działalność ————————————————————————————————————–
35) 63.12.Z Działalność portali internetowych ——————————————————————–
36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych —————————————————————————-
37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ———————————————
38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ———————-
39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ——————
40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ———————————————————
41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie —————————————–
42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe —————————————
43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ——————————————
44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ——
45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ———————————————————————
46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ————
47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ————
48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach —–
50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ———————————————————————
51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ———————
52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych —————
53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ————————————–
54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane————————
55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację —————————————————————–
56) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ————————————-
57) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ———————————–
58) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”——————————

otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:————————————————————————-
1) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ——————————————————–
2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ——————–
3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4) 43.31.Z Tynkowanie ————————————————————————————————
5) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej ————————————————————————
6) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ————————————————-
7) 43.34.Z Malowanie i szklenie ————————————————————————————-
8) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ——————————–
9) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ——————
10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów —
11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ——————-
12) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ———–
13) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
14) 58.11.Z Wydawanie książek ————————————————————————————-
15) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ——————————–
16) 58.13.Z Wydawanie gazet —————————————————————————————
17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ————————————————–
18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ——————————————————————–
19) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych —————————————-
20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania —————————–
21) 59.11.Z Działalność wydawnicza związana z produkcją filmów, nagrań wideo i ————————programów telewizyjnych ———————————————————————————————
22) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami———– telewizyjnymi ———————————————————————————————————–
23) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ————————————–
25) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz ———-działalność powiązana ————————————————————————————————-
26) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ———————————————————-
27) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ————————–
28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
29) 63.12.Z Działalność portali internetowych ——————————————————————–
30) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne ——————————————————————–
31) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych —————————
32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów —————————————————————-
33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z —————wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ————————————————————
34) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi ——————————————————————–
35) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych —————————
36) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ——————————————————————————————————————
37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami ————————————————-
38) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ———————————————
39) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ———————-
40) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ——————
41) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ———————————————————
42) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie —————————————–
43) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe —————————————
44) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ——————————————
46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i ———————zarządzania ————————————————————————————————————-
46) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ———————————————————————
47) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ————
48) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ————
49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych —————-
mediach —————————————————————————————————————–
51) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ———————————————————————
52) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ———————
53) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych —————
54) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ————————————–
55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane————————
56) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację —————————————————————–
57) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ————————————-
58) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ———————————–
59) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.” —————————–

Statut – § 12.3. o dotychczasowej treści:

„§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: —————————————————————
1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania,———————————————————————————————————
2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,———————————————–
3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,———————————————————-
4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,———————————
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,——————————————————————
6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.”————————————————————–

otrzymuje brzmienie:

„§ 12.3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: —————————————————————-
1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, —————-
2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,———————————————–
3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,———————————————————-
4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,———————————
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,——————————————————————
6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.”————————————————————–ZAŁĄCZNIK: Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: