Struktura akcjonariatu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji przez Sąd zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

10.10.2011

Raport bieżący nr 42/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10 października 2011 roku powziął wiadomość o tym, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 22 września 2011 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/017616/11/841) dokonał rejestracji zamiany akcji Spółki serii A1 imiennych uprzywilejowanych w ilości 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, na akcje serii A2 na okaziciela.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu wynosi 18.450.000 zł i dzieli się na 18.450.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 27.120.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:
– akcje serii A w ilości 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 7.570.000 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 7.570.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, co stanowi 41,02% kapitału zakładowego Spółki oraz 15.140.000 głosów, co stanowi 55,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
oraz:
– akcje serii A2 w ilości 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 7.570.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, co stanowi 7,48% kapitału zakładowego Spółki oraz 1.380.000 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
– akcje serii B w ilości 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, co stanowi 2,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 400.000 głosów, co stanowi 1,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
– akcje serii C w ilości 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, co stanowi 5,96% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.200.000 głosów, co stanowi 8,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
– akcje serii D w ilości 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, co stanowi 10,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.000.000 głosów, co stanowi 7,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
– akcje serii E w ilości 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, co stanowi 32,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 6.000.000 głosów, co stanowi 22,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.