Stanowisko Zarządu Spółki w odniesieniu do wydanego przez biegłego rewidenta stanowiska z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

23.03.2016

Raport bieżący nr 23/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w nawiązaniu do opublikowanego przez Spółkę w dniu 21.03.2016r. raportu rocznego za rok 2015 oraz wydanego przez niezależnego biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp. K. w Warszawie stanowiska z badania Sprawozdania finansowego spółki z rok 2015, niniejszym przekazuje ustosunkowanie do wystawionego przez biegłego dokumentu i jego treści.

Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że w okolicznościach faktycznych dotyczących Emitenta biegły rewident nie miał podstaw do odmowy wydania opinii z badania Sprawozdania finansowego Spółki. Przedstawione przez biegłego dokumencie z dnia 21 marca 2015r. stanowisko z badania w ocenie Emitenta może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Spółki i może powodować, negatywny wpływ na odbiór przedstawianych przez Spółkę danych finansowych oraz faktycznej sytuacji Emitenta, stąd Zarząd uznał za konieczne przedstawienie stanowiska Spółki wobec elementów na, które w swoim stanowisku wskazał biegły, celem zapewnienia lepszego zrozumienia sytuacji faktycznej Spółki. Zarząd Emitenta krytycznie odnosi się do treści wydanego przez biegłego stanowiska z dnia 21.03.2016r.

Biegły wskazał, na 4 elementy sytuacji Emitenta, które spowodowały, że nie została przez biegłego wydana opinia z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego Spółki. Emitent uznaje, że kryteria którymi kierował się biegły podejmując decyzję o wydaniu stanowiska z przeprowadzonego badania, nie zapewniały dostatecznych podstaw dla odmowy wydania opinii.

W pierwszej kolejności biegły wskazał, na fakt toczącego się postępowania z powództwa akcjonariusza mniejszościowego przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. nr 16 i 17, których przedmiotem była zgoda Walnego Zgromadzenia na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz zgoda na zbycie udziałów w spółce A.Drągowski Sp. z o.o. lub zrzeczenie się prawa domagania zwrotu dokonanego przez Emitenta wkładu na pokrycie udziałów spółki A.Drągowski. Sp. z o.o.
Przede wszystkim Zarząd Emitenta wskazuje, że postępowanie jest w toku i nie nastąpiło żadne rozstrzygnięcie. W ocenie Zarządu Spółki roszczenie powoda jest całkowicie bezpodstawne i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym sprawy. Wszelkie wymogi formalno – prawne przy podejmowaniu zaskarżonych Uchwał zostały zachowane. Argumentacja powoda opiera się na jednym argumencie, który w ocenie Zarządu Spółki jest chybiony. Ponadto w ocenie Zarządu biegły rewident znacznie przecenia ewentualne, choć w ocenie Zarządu mało prawdopodobne, negatywne rozstrzygnięcie w sprawie oraz jego wpływ na kondycję Spółki i możliwość kontynuacji działalności. Emitent wskazuje, że biegły w sposób nieuprawniony ocenił wpływ nierozstrzygniętego postępowania, będącego w toku uznając tą okoliczność za znaczący. Emitent wskazuje, że zaskarżanie uchwał Walnych Zgromadzeń jest prawem akcjonariuszy i każdy z akcjonariuszy Spółki, niezależnie od tego czy istnieją podstawy faktyczne po spełnieniu warunków formalnych może wnieść przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie biegły w ocenie Zarządu mimo, przedstawienia przez Spółkę stosownych informacji, nie dokonał należytej analizy kwestii odnoszących się do toczącego postępowania, prawdopodobnego rozstrzygnięcia i ewentualnych jego konsekwencji dla Spółki.

Kolejnym Elementem, który miał wpływ na wydanie przez biegłego stanowiska odnośnie Sprawozdania Finansowego Emitenta za rok 2015 jest to, że Spółka nie podjęła nowej działalności operacyjnej. Zarząd nie może całkowicie się zgodzić z ujęciem zaprezentowanym przez biegłego, faktycznie nowy kierunek działalności Spółki podjęty został w ograniczonym zakresie, tj. w zakresie działalności inwestycyjnej poprzez poczynienie przez Emitenta zyskownych inwestycji w papiery dłużne. Emitent jednak poza faktyczną działalnością inwestycyjną rozpoczął już również przygotowanie stosownych analiz i podjął przygotowania celem wdrożenia nowych kierunków działalności operacyjnej. Emitent wskazuje, że w pełnym zakresie wdrożenie nowej strategii rozwoju nie było możliwe, ze względu na podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego działania wobec Spółki, których skutkiem było uchylenie emisji akcji serii F w ramach, której Emitent miał pozyskać znaczne środki na rozwój nowej działalności. Jednocześnie Emitent przedstawił, na żądanie biegłego wszelkie wyjaśnienia oraz plany dalszego rozwoju Spółki. W związku z czym kontynuacja i rozwój działalności przez Spółkę w ocenie Zarządu nie jest zagrożona. Również i w tym zakresie Emitent uznaje stanowisko biegłego za nie uzasadnione i szkodliwe dla Spółki. Emitent wskazuje, że w roku 2015 uzyskał przychody z nowej działalności – działalności inwestycyjnej, wiec twierdzenie biegłego o tym, że w żadnym stopniu nie doszło do podjęcia przez Spółkę działalności należy uznać za nie zgodne ze stanem rzeczywistym , jednocześnie biegły nie wziął w żadnym zakresie pod uwagę przedstawionego przez Spółkę potencjału rozwojowego Spółki oraz planowanych dróg rozwoju Spółki.
Dalej Emitent wskazuje, że czynnikiem mającym wpływ na wydanie przez biegłego stanowiska, jest toczące się postępowanie o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Zarząd wskazuje, że postępowanie jest aktualnie w toku, nie zapadła żadna decyzja Komisji w tym zakresie, Zarząd jest zdania, że podjęte przez Spółkę działania mające na celu usunięcie wszelkich wątpliwości jakie stanowiły podstawę wszczęcia tego postępowania doprowadzą do umorzenia tego postępowania. Jednocześnie i w tym zakresie w ocenie Emitenta biegły nie dokonał należytej analizy zagadnienia, przeszacowując ewentualny wpływ decyzji KNF na działalność Spółki.

Biegły również wyraził swoją wątpliwość co do skutków nałożonej na Emitenta kary finansowej przez Komisję Nadzoru Finansowego w wysokości 200.000,00 zł w związku z publikacją przez Spółkę sprawozdań za okresy 2010,2011 oraz 2012 roku. Emitent w pierwszej kolejności wskazuje, że decyzja Komisji w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary finansowej jest nie prawomocna a Emitent skierował do Komisji stosowny środek odwoławczy i liczy na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Zarząd Emitenta jest zdania, że przedstawiona argumentacja wskazuje wprost na prawidłowość opublikowanych przez Emitenta danych. Ponadto Emitent wskazuje, że wysokość nałożonej kary nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta stąd jej dolegliwość dla Spółki nie powinna być znaczna w przypadku gdyby jednak na skutek podjętych przez Spółkę działań nie doszło do zniesienia, lub znacznego zmniejszenia kary. Zarząd Emitenta wyraża zdumienie ujęciem zdarzenia takiego jak nałożenie kary administracyjnej na Spółkę decyzją, która jest nie prawomocna a potencjalne zagrożenie dla Spółki zamyka się w kwocie nie większej niż 200.000,00 zł, która z punktu widzenia kapitałów własnych Spółki nie może być uznana za znaczącą.

Emitent również wyjaśnia, że na żądanie biegłego przedstawione zostały wszelkie dokumenty i wyjaśnienia jakich wymagał biegły, Zarząd zapewnił ze swojej strony nieograniczony dostęp zarówno do dokumentacji Spółki jak i do jej personelu w szczególności pozostając w bieżącym kontakcie z biegłym i udzielając niezbędnych wyjaśnień na wszystkie pytania i wątpliwości biegłego. Decyzja o odstąpieniu przez biegłego od wydania opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 w świetle wszystkich okoliczności jest dla Zarządu nie zrozumiała.

W ocenie Zarządu Emitenta biegły przeprowadzający badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015r, nie miał podstaw do tego aby nie wydać stosownej opinii. Zarząd wskazuje, że w jego ocenie biegły w sposób błędny ocenił ewentualny wpływ wymienionych przez niego zdarzeń na dalszą działalność Spółki, w szczególności Emitent jest zdania, że biegły przeszacował wpływ i potencjalne konsekwencje pozostających w toku postępowań, które poza postępowaniem o nałożenie kary administracyjnej na spółkę – w kwocie nie znaczącej – pozostają w stadium rozpoznawczym w którym nie zapadły żadne decyzje.