Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin

04.02.2019

Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 04.02.2019r. Spółka dokonała zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu niepublicznego, części posiadanych jednostek kryptowaluty bitcoin w liczbie 23,5 jednostek za łączną cenę 352.500,00 zł tj. 15.000,00 zł za każdą jednostkę kryptowaluty.
Emitent informuję, że część ceny sprzedaży w wysokości 180.862,22 zł została rozliczona przez Emitenta z kupującym w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności, natomiast pozostała część ceny w kwocie 171.637,78 zł zostanie zapłacona przez kupującego na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 05.02.2019r.
Emitent informuje, że po transakcji z dnia 04.02.2019r. Spółka posiada 50 jednostek kryptowaluty bitcoin. Emitent informuje, że cena nabycia posiadanych przez Spółkę jednostek krypotwaluty bitcoin to 25.000,00 zł za każdą jednostkę.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu