Sprzedaż jednostek kryptowaluty bitcoin

13.05.2019

Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 22.09.2018r. informuje, że w dniu 13.05.2019r. Spółka dokonała zbycia w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu niepublicznego 50 sztuk jednostek kryptowaluty bitcoin za łączną cenę 1 375 000,00 zł tj. 27 500,00 zł za każdą jednostkę kryptowaluty.
Emitent informuję, że cena sprzedaży zostanie zapłacona przez kupującego na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 31.12.2019r.
Emitent informuje, że po transakcji z dnia 13.05.2019r. Spółka nie posiada jednostek kryptowaluty bitcoin.
Emitent informuje, że cena nabycia sprzedanych w dniu dzisiejszym przez Spółkę jednostek krypotwaluty bitcoin to 25 097,26 zł za każdą jednostkę.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu