Sprostowanie uchwały nr 22 z dnia 17 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

05.07.2010

Raport bieżący nr 27/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Protokołem Sprostowania z dnia 1 lipca 2010 roku Rep. A nr 4901/2010 zostały sprostowane oczywiste omyłki, jakie wystąpiły w uchwale nr 22 z dnia 17 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A ten sposób, że w tirecie pierwszym §7.3, zamiast liczby „8.950.00” powinna być liczba „8.950.000”, a na początku tiretu ostatniego dodaje się słowa „nie więcej niż”.
Poniżej opis sprostowanych oczywistych omyłek:

Było:
„§ 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: ——————————————————————————————————–
– 8.950.00 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: ————————————————————————————————–
– 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————-
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————————————————————————————–
– 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————————————————————————————-
– 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ————————————————–
– 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ——————————————————————————————–
– 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.” ——————————————————————————————-

Jest:
„§ 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: ——————————————————————————————————–
– 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: ————————————————————————————————–
– 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————-
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————————————————————————————–
– 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ——————————————————————————————-
– 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ————————————————–
– 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ——————————————————————————————–
– nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.” ————————————————————-

Załączniki: