Rozwiązanie umowy znaczącej

13.05.2010

Raport bieżący nr 15/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2010 roku wydał dyspozycję BNP Paribas Fortis, Fortis Bank Polska SA Oddział w Warszawie, przewalutowania na złote polskie dwóch lokat walutowych w łącznej kwocie 362.093,07 USD z jednoczesną dyspozycją spłaty trzech kredytów: kredyt w rachunku bieżącym oraz dwa kredyty inwestycyjne w łącznej kwocie 625.264,23 zł. Pozostała kwota zasili środki obrotowe Spółki, w tym środki przeznaczone na działalność w zakresie aktywnego obrotu nieruchomościami (skup i sprzedaż lokali). Przewalutowanie lokat dolarowych oraz spłata powyżej wymienionych kredytów zostały dokonane w dniu 12 maja 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5. 1. pkt 5 i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.