Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE

13.07.2021

Raport bieżący nr 34/2021

Zarząd ManyDev Studio SE _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 12 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany firmy Spółki.

Jednocześnie Spółka podaje do wiadomości treść zmienionego postanowienia statutu:

§ 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§1 Firma Spółki brzmi: ManyDev Studio SE.”

Jednolity tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu