Rejestracja zmian Statutu Spółki

05.05.2016

Raport bieżący nr 29/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.05.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 05.05.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 05.05.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.03.2016r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie zmiany brzmienia § 8.8, §.9.1, § 9.3, § 9.4, § 13.3.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych na mocy wyżej wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2015r. postanowień Statutu Spółki:

§8.8. Akcje mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego, bądź z czystego zysku Spółki. Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie.

§ 9.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§9.3. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez wydanie akcji zamiast należnej akcjonariuszom dywidendy.

§9.4. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego i rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: