Rejestracja zmian Statutu Spółki, zmiana wartości nominalnej akcji Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

21.10.2015

Raport bieżący nr 70/2015

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21.10.2015r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 21.10.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 21.10.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.09.2015r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie: zmiana § 7.1, zmiana § 7.2 , zmiana § 7.3.

W związku z rejestracją zmian wynikających z treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Emitent informuje, że zmianie uległa wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta z dotychczasowej wartości 7,50 zł każda akcja do wartości 0,50 zł każda akcja w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 13.837.500 zł do kwoty 922.500 zł tj. o kwotę 12.915.000zł w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. Jednocześnie zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 922.500 zł do kwoty 110.922.500,00 zł tj. o kwotę 110.000.000,00 zł w drodze emisji akcji imiennych serii F w liczbie 220.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.922.500,00 zł i dzieli się na 221.845.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikającą, ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z rejestracją podwyższenia kapitału wynosi 222.496.000.

Ponadto na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Sąd Rejestrowy zarejestrował zmianę Statutu poprzez dodanie § 7.4 do Statutu Spółki, na mocy którego zarejestrowane zostało upoważnienie dla Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji do 20.438.300 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych na mocy wyżej wymienionych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. postanowień Statutu Spółki:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

Zmieniono § 7.2. Statutu Spółki

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 221.845.000 (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Zmieniono § 7.3 Statutu Spółki

§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-
– akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
– akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
– akcje serii F w ilości 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych od numeru 000.001 do numeru 220.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Dodano § 7.4. Statutu Spółki.

§7.4 Kapitał Docelowy:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31.12.2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.219.150 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.438.300 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda (kapitał docelowy) serii G.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: