Rejestracja zmian Statutu Spółki. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki

17.05.2019

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.05.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 17.05.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje SE z dnia 23 października 2018 roku:
-nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
-nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych uchwałą nr 7 w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 0,10 zł na 0,09 zł. Po dokonanej przez Sąd rejestracji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 873 000,00 zł.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu