Rejestracja zmian Statutu Spółki – ujawnienie podwyższenia kapitału zakładowego

05.11.2018

Raport bieżący nr 44/2018

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.11.2018r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 05.11.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 05.11.2018r. dokonał ujawnienia podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.328.135,20 zł o kwotę 74.100,00 zł do kwoty 1.402.235,20 zł w drodze emisji 741.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 24.09.2018r.

Ponadto Sąd dokonał rejestracji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki w zakresie treści par. 6 Statutu

Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.402.235,20 zł _jeden milion czterysta dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100_.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 14.022.352 _czternaście milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie_ akcje o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A2 w ilości 235.700 _dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numer 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 107.000 _sto siedem tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii F w ilości 12.098.652 _dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie_ akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii G w ilości 741.000 _siedemset czterdzieści jeden tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu