Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

13.01.2017

Raport bieżący nr 2/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.01.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.01.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.01.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 19.10.2016r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016r. w dniu 13.01.2016r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 184.500,00 zł _sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych_ do kwoty 2.952.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych_, w drodze emisji 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.952.000,00 zł _dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych_ złotych i dzieli się na 29.520.000 _dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. _słownie: dziesięć groszy_ każda akcja, to jest na:
– akcje serii A w ilości 895.000 _osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 _sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 _dwieście czterdzieści cztery tysiące_ akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 _sto dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii F w ilości 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 _dziesięć groszy_ każda akcjaEmitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy Uchwały Zarządu z dnia 19.10.2016r. § 7.1. , § 7.2. oraz § 7.3. Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:

„§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.952.000 zł _dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100_.
§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 29.520.000 _dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.
§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 895.000 _osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 _sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 _dwieście czterdzieści cztery tysiące_ akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; – akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 _sto dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; – akcje serii F w ilości 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 _dziesięć groszy_ każda akcja;”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu