Rejestracja zmian Statutu Spółki Platynowe Inwestycje SE

07.01.2021

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd Platynowe Inwestycje SE _dalej: „Spółka_ informuje, iż w dniu 07.01.2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 07.01.2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 30.11.2020 roku, w zakresie § 2 i § 7 Statutu Spółki.

Treść przedmiotowych zmian w Statucie przedstawia się następująco:

Dotychczasowa treść §2 Statutu:
§2
Siedzibą Spółki jest Płock _położony w Rzeczypospolitej Polskiej_.

Aktualna treść §2 Statutu:

§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa _położona w Rzeczypospolitej Polskiej_.Dotychczasowa treść §7 Statutu:

§ 7
_Uchylony_.

Aktualna treść §7 Statutu:

§ 7
Warunkowe podwyższenie kapitału
1.Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 280 000 euro _dwieście osiemdziesiąt tysięcy euro_.
2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 złotych _dwa euro centy każda akcja, w liczbie nie większej niż 14 000 000 _czternaście milionów_.
3.Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020r.
4.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2020r.
5.Uprawnieni do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii H spółki ,o których mowa w ust. 3 i 4.
6.Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 29 Października 2030 roku. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Platynowe Inwestycje SE uwzględniający ww. zmiany.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu