Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta

15.06.2020

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.
Emitent złożył wniosek o dokonanie zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, które wynikały z treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje SE z dnia 14 stycznia 2020 roku:
-nr 6 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
– nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych uchwałą nr 7 w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta.
Po dokonanej przez Sąd rejestracji wysokość kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana w KRS błędnie w wysokości 140 000,00 zł. _ sto czterdzieści tysięcy złotych_ – powinno być 140 000,00 euro _ sto czterdzieści tysięcy euro_.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Platynowe Inwestycje SE w dniu 14.01.2020 roku postanowiło związku z umorzeniem 2.700.000 _dwa miliony siedemset tysięcy_ akcji serii F, iż ogólna liczba akcji Spółki ulegnie zmniejszeniu z liczby 9.700.000 _dziewięć milionów siedemset tysięcy_ do liczby 7.000.000 _siedem milionów_ akcji a obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 54.000,00 EURO _pięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100_.
Akcjonariusze uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020 roku postanowili o obniżeniu kapitału z kwoty 194.000,00 EURO _sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100_ do kwoty 140.000,00 EURO _sto czterdzieści tysięcy EURO 00/100_.
W związku z oczywistą omyłką pisarską Sądu Rejestrowego Emitent niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie sprostowania błędnego wpisu.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu