Rejestracja zmian Statutu Spółki

14.12.2017

Raport bieżący nr /2017

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 14.12.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 14.12.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2017r. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21.06.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany brzmienia § 7.1, § 7.2, oraz § 7.3 STATUTU SPÓŁKI.
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że po rejestracji zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy Emitenta 1.982.000zł _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące_ złotych i dzieli się na 19.820.000 _dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.000zł _jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące_.
§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.820.000 _dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.
§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 895.000 _osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 _sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 _dwieście czterdzieści cztery tysiące_ akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 _sto dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii F w ilości 17.975.000 _siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 17.975.000, o wartości nominalnej 0,10 _dziesięć groszy_ każda akcja;

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu