Rejestracja zmian Statutu Spółki

22.09.2017

Raport bieżący nr /2017

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.09.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 22.09.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 22.09.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23.05.2017r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany brzmienia § 7.3, oraz dodania §.7.5 Statutu Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki:

„§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 895.000 _osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 _sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 _dwieście czterdzieści cztery tysiące_ akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 _sto dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii F w ilości 27.675.000 _dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 27.675.000, o wartości nominalnej 0,10 _dziesięć groszy_ każda akcja;”

„§7.5 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego:
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.852.000 _dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące_ złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda akcja, w liczbie nie większej niż 28.520.000 _dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy_.
3. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05 2017 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05.2017 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 4.
6. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31marca 2020 roku.”W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu