Rejestracja zmian Statutu Spółki

23.09.2016

Raport bieżący nr 35/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.09.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 23.09.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS w dniu 23.09.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.03.2016r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie zmiany brzmienia § 7.1, § 7.2 oraz § 7.3.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych na mocy wyżej wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2015r. postanowień Statutu Spółki:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 184.500,00 zł _sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych_.

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.845.000 _jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
– akcje serii A w ilości 895.000 _osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 651.000 _sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy_ akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja; oraz
– akcje serii A2 w ilości 244.000 _dwieście czterdzieści cztery tysiące_ akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii B w ilości 40.000 _czterdzieści tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii C w ilości 110.000 _sto dziesięć tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii D w ilości 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;
– akcje serii E w ilości 600.000 _sześćset tysięcy_ akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja;

Emitent informuje, że na skutek zmian Statutu zarejestrowanych przez Sąd w dniu 23.09.2016r. kapitał zakładowy Spółki wynosi: 184.500,00 zł _sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych_ i dzieli się na 1.845.000 _jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy_ akcji o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: