Rejestracja w KDPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23.11.2010

Raport bieżący nr 49/2010

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. otrzymał informację, że w dniu 23 listopada 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 737/10, z treści której wynika, iż na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6.000.000 (sześć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku i nadać im kod PLADDRG00098.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.