Rejestracja w KDPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

22.12.2009

Raport bieżący nr 56/2009

1. W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. powziął informację, iż komunikatem z dnia 21 grudnia 2009 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. poinformował, że w dniu 22 grudnia 2009 roku nastąpi rejestracja 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.:

Emitent AD.DRĄGOWSKI S.A.
Kod ISIN PLADDRG00064
Liczba rejestrowanych papierów 2.000.000 PDA
wartościowych
Uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 477/09 z dnia 20.11.2009 r.
Przejęcie PNE – kod ISIN PLADDRG00056
Kom amp/

2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 741/2009 na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, postanowił:

– wprowadzić z dniem 28 grudnia 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLADDRG00064”,
– notować prawa do akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., o których mowa powyżej, w systemie notowań jednolitych pod nazwą skróconą „DRAGOWSKI-PDA” i oznaczeniem „ADDA”.

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.