Rejestracja w KDPW jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

09.09.2009

Raport bieżący nr 45/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 325/09 z dnia 8 września 2009 roku postanowił zarejestrować w dniu 15 września 2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

– 400.000 (czterysta tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 27/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nadać im kod PLADDRG00049, z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, w dniu 15 września 2009 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki. Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.