Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

02.12.2011

Raport bieżący nr 46/2011

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 02 grudnia 2011 roku, z treści którego wynika, że w dniu 5 grudnia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent: AD.DRĄGOWSKI S.A.
Kod ISIN: PLADDRG00015
Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 880.000 akcji
Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 1038/11 z dnia 21.11.2011 r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.