Rejestracja przez Sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

04.01.2011

Raport bieżący nr 1/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 03 stycznia 2011 roku powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 22.12.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/037967/10/161) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0.000.001 do numeru 6.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 18.450.000 zł i dzieli się na 18.450.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 28.000.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

– 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, które dzielą się na:
– 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, co stanowi 45,80% kapitału zakładowego Spółki oraz 16.900.000 głosów, co stanowi 60,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2, co stanowi 2,71% kapitału zakładowego Spółki oraz 500.000 głosów, co stanowi 1,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, co stanowi 2,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 400.000 głosów, co stanowi 1,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, co stanowi 5,96% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.200.000 głosów, co stanowi 7,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D, co stanowi 10,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.000.000 głosów, co stanowi 7,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii E, co stanowi 32,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 6.000.000 głosów, co stanowi 21,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.