Rejestracja przez Sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

15.04.2009

Raport bieżący nr 17/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 06.04.2009 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/006252/09/062) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, skierowanej do wybranego akcjonariusza.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 10.450.000 zł i dzieli się na 10.450.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 20.500.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

– 8.950.000 akcji serii A, co stanowi 85,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 17.900.000 głosów, co stanowi 87,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
– 400.000 akcji serii B, co stanowi 3,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 400.000 głosów, co stanowi 1,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
– 1.100.000 akcji serii C, co stanowi 10,53% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.200.000 głosów, co stanowi 10,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.