Rejestracja przez Sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

02.02.2010

Raport bieżący nr 3/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2010 roku powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 21.01.2010 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/000928/10/760) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 12.450.000 zł i dzieli się na 12.450.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 22.500.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

– 8.950.000 akcji serii A, co stanowi 71,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 17.900.000 głosów, co stanowi 79,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 400.000 akcji serii B, co stanowi 3,21% kapitału zakładowego Spółki oraz 400.000 głosów, co stanowi 1,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 1.100.000 akcji serii C, co stanowi 8,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.200.000 głosów, co stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– 2.000.000 akcji serii D, co stanowi 16,06% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.000.000 głosów, co stanowi 8,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.