Rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

13.06.2014

Raport bieżący nr 12/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu z dnia 04 czerwca 2014 r., sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/025357/14/097), na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu, dokonał rejestracji podwyższenia wartości nominalnej akcji.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 13.837.500,- zł i dzieli się na 1.845.000 akcji o wartości nominalnej 7,50 zł każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po zarejestrowaniu podwyższenia wartości nominalnej akcji, wynosi 2.712.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. po rejestracji podwyższenia wartości nominalnej akcji przedstawia się następująco:

– 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A, które dzielą się na:
– akcje serii A1 w ilości 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 757.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, co stanowi 41,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 1.514.000 głosów, co stanowi 55,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– akcje serii A2 w ilości 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 757.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, co stanowi 7,48% kapitału zakładowego Spółki oraz 138.000 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, co stanowi 2,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 40.000 głosów, co stanowi 1,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, co stanowi 5,96% kapitału zakładowego Spółki oraz 220.000 głosów, co stanowi 8,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, co stanowi 10,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 200.000 głosów, co stanowi 7,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
– akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, co stanowi 32,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 600.000 głosów, co stanowi 22,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.