Rejestracja przez KDPW S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

23.11.2009

Raport bieżący nr 49/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje o otrzymaniu Uchwały nr 477/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2009 roku, na podstawie której w myśl § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku AD.DRĄGOWSKI S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

1) do 2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej l zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00064, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust 2;

2) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej l zł (jeden zloty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00015, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki AD. DRĄGOWSKI S.A. oznaczone kodem PLADDRG00015 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 3.

Ustęp 2 Uchwały wskazuje, iż zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę AD.DRĄGOWSKI S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii D do skutku.

Ustęp 3 Uchwały wskazuje, iż zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę AD.DRĄGOWSKI S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLADDRG00015, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Informacja o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLADDRG00064 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLADDRG00015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, po dokonaniu ich rejestracji będzie przekazywana przez AD.DRĄGOWSKI S.A. w formie raportów bieżących po otrzymaniu informacji od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Przedmiotowa Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.